Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-03-31

 

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Bertil Thörner BT

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§3 Vårmöte på Volvo
Klart med Anders Lövgren, Volvo den 22/4. Plats Arendal kl. 18,00.
Utskick vecka 15. Kan Volvo sponsra detta?
Verksamhetsberättelse och bokslut bör skickas med samt eventuellt en rapport från OS-seglarna från Per Wennersten.
Styrelsemöte kl. 17.15.

§4 Inval nya medlemmar
Följande personer är föreslagna: Johan Molund, Jan-Olov Utbult, Jan Bengtsson, Peter Kopp, Elin Åderman, Jenny Axhede, Anna-Karin Öjerskog samt troligen Anders Lövgren (om han är kvalificerad?!).

§5 Övriga frågor
Förslag att få in alla medlemmars e-mailadresser för snabbare och billigare information.
Starta en hemsida. Vad skall finnas på denna
Promotionprylar: vad skall vi ha för något.
Samling under Swedish Match för lunch. Förslag fredag i tävlingsveckan.

§8 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-01-13

 

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Magnus Larsson ML
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Klas Jacobson KJ
Sven-Åke Thorsén SÅT

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

 

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

 

§3 Ungdomsstipendium
Kommer ej att utdelas i år p g a för lite intresse från klubbarna. Förslag att utskick till klubbarna bör ske tidigare då resultat o dyl är mer aktuellt.

 

§4 Båtmässan utskick
Vi får låna bassängen den 4/2 kl. 20.00-21.00. Utskicket bör ske i början på vecka 4 och kan även inkluderar en sammanfattning av statusen på OS-seglarna skriven av Per Wennersten (om denna hinner komma i tid).
Styrelsen samlas ca 19.30 vid bassängkanten.

 

§5 Vårmötet
Förslag:
– Volvo Ocean Race; Roger har haft kontakt med Anders Lövgren på Volvo.
Ytterligare förslag och idéer på aktiviteter till Båtmässan.

Förslag till höstmöte:
– Polyrope med OS-seglare, hur gick det och varför osv.

 

§6 Nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar presenterades. Följande personer är föreslagna till styrelsen:

  • Johan Molund (Roger Örn)
  • Janne Bengtsson (Kreder)
  • Janne Utbult (Roger Örn)
  • Peter Kopp (Klas)
  • Elin Åderman
  • Jenny Axhede
  • Anna-Karin Öjerskog

 

§7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

 

§8 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande

 

 

Vid protokollet

Margareta Carlsson

Justeras

Roger Örn

Höstmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2003-11-13

Plats Sportmanship, Billdal

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Fastställande av årsavgift för 2004
Årsavgiften kommer att vara oförändrad, 200:-, för år 2004.

§6 Val av ordförande för 2004
Roger Örn omvaldes till ordförande för år 2004.

§7 Val av 2 st ledamöter för 2 år
Till ledamöter omvaldes Klas Jacobson och Margareta Carlsson. Klas Jacobson valdes till kassör för 2004 och 2005.

§8 Val av 2 st ledamöter till valberedningen
Till ledamöter valdes Ingvar Hansson (omval) och Hasse Hansen (nyval) för år 2004.

§9 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var Björn Stockelberg, Olle Magnusson, Sven-Bertil Johansson, Emil Hansen och Per Wennersten.

§10 Yachtsman of the year
Till yachtsman of the year utsågs Team Panorama.

§11 Övriga frågor
Styrelsen efterfrågar mer ”input” från medlemmar beträffande aktiviteter för kommande träffar.

§12 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande Roger Örn som tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn