Stadgar för GYC

Göteborgs Yacht Club
stiftad den 13 oktober 1916 under namnet
AEolus Segeljakt Klubb

§1
Göteborgs Yacht Club har till ändamål att verka för kappseglingsidrottens intressen – i synnerhet bankappseglingens – samt att vara ett lokalt forum härför.

§2
Klubbens hemort är Göteborg.

§ 3
Klubbens standert är röd och grön i två parallella, horisontella fält, rektangulär i proportion 100/63 med det röda fältet överst.

§ 4
Till medlem kan intagas varje välkänd person, som kan antagas komma att aktivt verka för klubbens intressen. Ansökan om medlemskap inlämnas av medlem till styrelsen och upptages till behandling vid ordinarie vår- och höstmöte. För inval erfordras fyra femtedelar av de avgivna rösterna.

§ 5
Medlem äger rätt att utträda ur klubben efter därom till styrelsen lämnat meddelande med skyldighet dock att erlägga fastställd avgift för det löpande verksamhetsåret. Medlem som inte har betalat medlemsavgift under två år anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

§ 6
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i § 79 pkt 1 och § 80 i RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben inte kräva den uteslutne på föreskrivna avgifter.

§7
Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.
 • skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom klubben,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 8
Till hedersledamot kan allmänt ordinarie möte efter förslag av styrelsen utse medlem, som visat särskilt nit och intresse för klubben. Hedersledamöter är befriade från utgående avgifter.

§ 9
Medlem skall erlägga den årsavgift som bestämts.
Årsavgift utgår med det belopp som för det kommande verksamhetsåret fastställes av ordinarie höstmötet. Avgiften skall erläggas å tid som av styrelsen föreskrives.
Medlem som fyllt femtio år och varit medlem i klubben i minst tio år kan efter ansökan erhålla ständigt medlemskap för vilket erlägges fem årsavgifter.

§ 10
Styrelsen kan till medlem som nedlagt ett för klubben synnerligen förtjänstfullt arbete utdela klubbens förtjänsttecken.

§ 11
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åvilar styrelsen att:

 • tillse att för klubben bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
 • ansvara för och förvalta klubbens medel, samt att förbereda klubbens ordinarie höst- och vårmöte.

Klubbens styrelse skall bestå av ordförande och högst sex ordinarie ledamöter. Ordförande väljes för en tid av ett år medan övriga ledamöter väljes för en tid av två år, varav halva antalet väljes varje år.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst fyra ledamöter är närvarande och om beslutet eniga. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ledamöter, vilka dock ej deltar i besluten.

§ 12
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 13
Klubbens inkomster och utgifter samt räkenskaper skall omhändertas av kassaförvaltaren eller hans suppleant.
Klubbens medel och värdehandlingar skall hållas avskilda.

§ 14
Till granskning av klubbens räkenskaper skall årligen på det allmänna ordinarie höstmötet utses tvenne revisorer för det kommande verksamhetsåret.
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen av det senaste verksamhetsåret, senast en månad före det ordinarie vårmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före det ordinarie vårmötet.

§ 15
Årligen hålles två ordinarie allmänna möten till vilka kallelse sker antingen genom annons i dagspressen eller genom till medlemmarna ställda skrivelser. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen minst åtta dagar före mötet.
Det ordinarie vårmötet skall avhållas före maj månads utgång , varvid till behandling skall förekomma följande ärenden:

 1. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser.
 2. Fastställande av balansräkning’
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
 4. Övriga ärenden som hänskjutits till mötets avgörande.

Det ordinarie höstmötet skall hållas senast den femtonde november och skall till behandling uppta följande ärenden:

 1. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
 2. Val av två revisorer.
 3. Fastställande av årsavgift.
 4. Övriga ärenden som hänskjutits till mötets avgörande.

§ 16
Extra allmänt möte må av styrelsen utlysas på sätt som § 15 föreskriver. På extra möte må icke förekomma andra ärenden till behandling än sådana som finns angivna i kallelsen.
Styrelsen är skyldig att utlysa allmänt möte då minst tio medlemmar med angivande av ändamålet sådant skriftligen påfordra.

§ 17
Vid möte må rösträtt utövas endast av medlemmar som erlagt stadgad avgift. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
Val och omröstning sker öppet såvida icke någon medlem kräver att det skall ske med slutna sedlar.
I händelse av lika röster äger ordföranden utslagsröst.
Då val eller omröstning förrättas med slutna sedlar skall före öppnandet en sedel undanläggas för att vid lika röster fälla utslaget.

§ 18
För beslut i frågor som gäller stadgeändring erfordras pluralitet av minst två tredjedelar av avgivna röster samt att beslut med nämnda pluralitet fattas vid två efter varandra följande möten, varav det ena skall vara ett ordinarie.

§ 19
Ordinarie vår- och höstmöte öppnas av styrelsens ordförande eller av annan styrelseledamot i ordförandens bortovaro, varefter mötet genom röstning utser dagens ordförande.

§ 20
Utöver dessa stadgar gäller de obligatoriska delarna av § 6, 21, 22, 23, 27 och 28 i RF:s normalstadgar för idrottsförening.

§ 21
Skulle Göteborgs Yacht Club mot förmodan under någon tid nödgas nedlägga sin verksamhet, skall, sedan all gäld blivit gulden, resterande tillgångar fonderas och lösegendom i möjligaste mån bevaras i avvaktan på att Göteborgs Yacht Club i en eller annan form kan återuppta sin verksamhet.

Dessa stadgar är reviderade 1986/1987 och stadgeenligt antagna av det ordinarie vårmötet den 23 april 1987.