Höstmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-10-28

 

Plats Semcon

Närvarande från styrelsen:
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Styrelsen

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Val av ordförande för 2005
Roger Örn omvaldes till ordförande för år 2005.

§6 Val av övriga styrelseledamöter
Till ledamöter omvaldes Magnus Larsson, Sven-Åke Thorsén och Bertil Thörner för 2 år.

§7 Val av valberedning
Till ledamöter omvaldes Ingvar Hansson och Hasse Hansen för år 2005.

§8 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften kommer att vara oförändrad, 200:-, för år 2005.

§9 Kjell Adamssons minnesfond
Kjell Adamssons efterlevande har önskemål om att de bidrag som inkommit i samband med Kjell’s begravning till Göteborgs Yachtklubb skall vara grundplåten till en minnesfond. Hur dessa medel skall nyttjas beslutade mötet att styrelsen ansvarar för i samråd med Kjell’s anhöriga.

§10 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var:
Therese Torgersson, Vendela Zachrisson, Daniel Birgmark, Anders Ekström, Kalle Sunesson, Anders Lövgren och Stefan Lindberg.

§11 Yachtsman of the year
Till yachtsman of the year utsågs Therese Torgersson och Vendela Zachrisson för sitt OS-brons.

§12 Övriga frågor
Ett utskick på utensilier och jacka som medlemmarna kan beställa planeras senast i samband med aktivitet på Båtmässan.
Ett förslag från en medlem om att ta fram en Yachtklubbsvimpel avslogs av mötet.
Styrelsen informerade om att den undersöker möjligheterna att starta en hemsida.
Nästa aktivitet som planeras är bassängracet på Båtmässan.

§13 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande Roger Örn som tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-09-13

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

§2 Höstmöte
Höstmötet kommer att bli den 28/10 kl. 18.00 på Semcon. Kallelse kommer att utskickas ca 14 dagar före. ML undersöker med Lars Idmyr om det är möjligt med ett sponsrat utskick från Semcon.
Programmet blir en summering av OS från seglarna. RÖ tar kontakt RÖ och försöker få så många som möjligt att ställa upp samt ev. även Björn Johansson.
Övriga frågor som bör tas upp på höstmötet är att medlemmarna skickar in sina mailadresser, start av websida och ”Erkkis” bok.
Beträffande websida kontrollerar SÅT med Tomas Moss om han är SÅT intresserad av att hjälpa till med detta.

§3 Styrelseledamöter för kommande period
Följande personer är valda för ytterligare ett år: Klas och Pippi.
Magnus, Sven-Åke och Bertil ställer samtliga upp för omval (2 år).
Roger ställer upp för omval som ordförande i ytterligare 1 år.

§4 Inval nya medlemmar
Följande personer är föreslagna från styrelsen: Terese Torgersson (RÖ), Vendela Zackrisson, Daniel Birgmark, Anders Ekström, ev. Fredrik
Lööf, ev. Kalle Sunesson. Ytterligare förslag är Stefan Lindberg och Anders Löfgren. Roger tar kontakt med föreslagna.

§5 Yachtman of the Year
Styrelsen kommer att föreslå Terese Torgersson och Vendela Zackrisson.

§6 Övriga frågor
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad.
Nya jackor mm att visa på mötet. SÅT tar fram ett förslag från ett par leverantörer där några olika alternativ på ”klädsel” erbjuds SÅT
medlemmarna till fördelaktiga priser.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Vårmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-04-22

 

 

Plats Volvo Event Management, ARHK, Arendal

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse för 2003
Ordförande påpekade att en nyinvald medlem ej kommit med i verksamhetsberättelsen (Olle Magnusson). Verksamhetsberättelsen godkändes av mötesdeltagarna.

§6 Revisionsberättelse för 2003
Revisorerna var ej närvarande. Reine Andersson hade med sig revisionsberättelsen och läste upp denna på mötet.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Val av revisorer för 1 år
Till revisorer omvaldes Klas Forsell och Anders Gustavsson.

§9 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var Jan Bengtsson, Peter Kopp, Johan Molund, Jan Utbult, Jenny Axhede, Elin Åderman och Anna-Karin Öjerskog.

§10 Övriga frågor

  • Information till motet om att styrelsen arbetar på att kunna distribuera information via e-mail samt att få fram en hemsida.
  • Swedish Match lunch blir den 9/7 2004 kl. 11.30 på Korvetten.
  • Erkki informerade om den seglingsbok han har börjat att skriva. Han efterlyser hjälp med att få fram information (speciellt från äldre seglare).

§12 Mötets avslutning
Mötet avslutades med en kort briefing av Johan Molund om läget inför OS. Därefter tackade ordförande Roger Örn mötet för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn