Vårmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-04-22

 

 

Plats Volvo Event Management, ARHK, Arendal

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse för 2003
Ordförande påpekade att en nyinvald medlem ej kommit med i verksamhetsberättelsen (Olle Magnusson). Verksamhetsberättelsen godkändes av mötesdeltagarna.

§6 Revisionsberättelse för 2003
Revisorerna var ej närvarande. Reine Andersson hade med sig revisionsberättelsen och läste upp denna på mötet.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Val av revisorer för 1 år
Till revisorer omvaldes Klas Forsell och Anders Gustavsson.

§9 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var Jan Bengtsson, Peter Kopp, Johan Molund, Jan Utbult, Jenny Axhede, Elin Åderman och Anna-Karin Öjerskog.

§10 Övriga frågor

  • Information till motet om att styrelsen arbetar på att kunna distribuera information via e-mail samt att få fram en hemsida.
  • Swedish Match lunch blir den 9/7 2004 kl. 11.30 på Korvetten.
  • Erkki informerade om den seglingsbok han har börjat att skriva. Han efterlyser hjälp med att få fram information (speciellt från äldre seglare).

§12 Mötets avslutning
Mötet avslutades med en kort briefing av Johan Molund om läget inför OS. Därefter tackade ordförande Roger Örn mötet för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-03-31

 

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Bertil Thörner BT

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§3 Vårmöte på Volvo
Klart med Anders Lövgren, Volvo den 22/4. Plats Arendal kl. 18,00.
Utskick vecka 15. Kan Volvo sponsra detta?
Verksamhetsberättelse och bokslut bör skickas med samt eventuellt en rapport från OS-seglarna från Per Wennersten.
Styrelsemöte kl. 17.15.

§4 Inval nya medlemmar
Följande personer är föreslagna: Johan Molund, Jan-Olov Utbult, Jan Bengtsson, Peter Kopp, Elin Åderman, Jenny Axhede, Anna-Karin Öjerskog samt troligen Anders Lövgren (om han är kvalificerad?!).

§5 Övriga frågor
Förslag att få in alla medlemmars e-mailadresser för snabbare och billigare information.
Starta en hemsida. Vad skall finnas på denna
Promotionprylar: vad skall vi ha för något.
Samling under Swedish Match för lunch. Förslag fredag i tävlingsveckan.

§8 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-01-13

 

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Magnus Larsson ML
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Klas Jacobson KJ
Sven-Åke Thorsén SÅT

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

 

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

 

§3 Ungdomsstipendium
Kommer ej att utdelas i år p g a för lite intresse från klubbarna. Förslag att utskick till klubbarna bör ske tidigare då resultat o dyl är mer aktuellt.

 

§4 Båtmässan utskick
Vi får låna bassängen den 4/2 kl. 20.00-21.00. Utskicket bör ske i början på vecka 4 och kan även inkluderar en sammanfattning av statusen på OS-seglarna skriven av Per Wennersten (om denna hinner komma i tid).
Styrelsen samlas ca 19.30 vid bassängkanten.

 

§5 Vårmötet
Förslag:
– Volvo Ocean Race; Roger har haft kontakt med Anders Lövgren på Volvo.
Ytterligare förslag och idéer på aktiviteter till Båtmässan.

Förslag till höstmöte:
– Polyrope med OS-seglare, hur gick det och varför osv.

 

§6 Nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar presenterades. Följande personer är föreslagna till styrelsen:

  • Johan Molund (Roger Örn)
  • Janne Bengtsson (Kreder)
  • Janne Utbult (Roger Örn)
  • Peter Kopp (Klas)
  • Elin Åderman
  • Jenny Axhede
  • Anna-Karin Öjerskog

 

§7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

 

§8 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande

 

 

Vid protokollet

Margareta Carlsson

Justeras

Roger Örn