Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2006-01-19

Plats: hos Cover Fond & Försäkringsmäklare, Skeppsbron 5-6

 

Närvarande
Roger Örn RÖ
Lars Idmyr LI
Klas Jacobson KJ

 

Delges
Pippi Carlsson PC
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT

 

Roger öppnade mötet och hälsade nye styrelsemedlemmen Lars Idmyr välkommen.

 

§1 Utskick bassängsegling i samband med Båtmässan
Tillgängligt datum får Roger reda på i veckan. Träffas 19.00 för macka. Försök locka fler deltagare genom att tex föreslå samkväm på närbeläget näringsställe efter seglingen, överlämna bucklan för Yachtsman of the Year.
I samband med varje utskick – uppmana medlemmarna att lämna mailadress.

 

§2 GYCs hemsida
LI tittar på detta. Länk från SSFs hemsida. Vad skall vi ha för uppgifter på hemsidan? Styrelsens medlemmar – ja. Protokoll? Kallelse till möten? Fundera och kom med förslag.

 

§3 Parentation
GYCs riktlinjer – frågan hänskjuts till nästa möte pga alltför få deltagare på mötet.

 

§4 Vårmötet
Senaste nytt från seglingen – AC, VO och OS!? Kan Magnus Holmberg eller någon annan ur AC-besättningen vara med? Andra besättningsmedlemmar/funktionärer? RÖ håller kontakten.

 

§5 Ej erlagda medlemsavgifter
Nio medlemmar kvar. KJ ringt fyra av dessa 19/1- de lovat betala. Återstår Morgan Williamsson, Göran Rutgersson och Göran Källfelt – KJ ringer dem också. Malin Källström och Johan Peterson stryker vi ur medlemsregistret då de inte betalt de senaste två åren. Totalt har vi idag drygt 200 medlemmar.

 

§6 Övriga frågor
Ungdomsstipendiet – RÖ tar i frågan gentemot klubbarna.
RÖ – Vår medlem Rolf Modigh avled i dag, 19/1 i sviterna av en hjärnblödning.
LI – Framtiden! Hur kan vi få fler medlemmar på våra möten – skapa magi kring medlemskapet – längtan efter att väljas in – samlas kring seglingen, kanske skidresa!?

 

Justeras
Roger Örn Klas Jacobson

Höstmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-10-26

 

Plats LSS Klubbhus

Närvarande från styrelsen:
Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Styrelsen

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Val av ordförande för 2006
Roger Örn omvaldes till ordförande för år 2006.

§6 Val av övriga styrelseledamöter
Till ledamöter omvaldes Klas Jacobson och Margareta Carlsson för 2 år.
Nyval av Lars Idmyr för 2 år.

§7 Val av valberedning
Till ledamöter omvaldes Ingvar Hansson och Hasse Hansen för år 2006.

§8 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften kommer att vara oförändrad, 200:-, för år 2006.

§9 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var:
Bengt Andersson, Hans Lindberg, Lennart Magnusson och Victor Örn.

§11 Yachtsman of the year
Till yachtsman of the year utsågs Team Idmyr (VM-guld i H-båt).

§12 Övriga frågor
Styrelsen informerade om att den planerar att dra igång projektet med en hemsida.
Förslag på placering av del av klubbens kassa för att få bättre avkastning efterfrågades.
Lista med de som ännu inte betalt sin medlemsavgift för 2005 skickades runt. Det rör sig om ca 25 personer.
Beslut togs att den informella golftävlingen skall nämnas i verksamhetsberättelsen.
Beslut togs att parentation av under året avlidna medlemmar skall återinföras.
Beslutades att en träsockel skall monteras på vandringspriset så att fler namn får plats.

§13 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande Roger Örn som tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-10-04

Rev 1: 2005-10-14

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Bertil Thörner BT

Styrelsemöte
§1 Program för kommande höstmöte

 • Förslag att Joakim Hermansson, (bl.a. press officer Swedish Match Tour och redaktör på ”Segling”) håller ett föredrag om ”Massmedias
  bevakning av segelsporten”. Han kommer även att göra en kort uppdatering om America’s Cup och Volvo Ocean Race. Eventullt kompletteras detta med med någon ytterligare seglingsrapportering.
 • Förslag på datum för mötet är den 26/10 kl. 18.00 i LSS klubbhus (eller om någon har en annan kanonlokal).
 • Utskick måste ske i början på vecka 41 eftersom kallelsen skall vara ute senast 10 dagar före mötet.
 • Magnus ordnar catering.
 • På mötet föreslog Svempa att skriften om Kattegatflottiljen delas ut. Beslut togs att GYC står för kostnaderna för detta häfte.

§2 Styrelsens sammansättning för 2006
Roger Örn ställer upp för omval i ytterligare 1 år. Klas Jacobson och
Pippi Carlsson ställer upp för omval i ytterligare 2 år. Övriga styrelse-
medlemmar sitter kvar i ytterligare 1 år.
Det beslutades att styrelsen skall ge valkommittén uppdraget att ta
fram ytterligare en styrelsemedlem. Gärna någon ”yngre”.

§3 Nya medlemmar
Följande förslag på nya medlemmar har inkommit:

 • Hans Lundberg (på förslag från Björn Stockelberg)
 • Bengt Andersson (Olle Johansson)
 • Lennart Magnusson (Olle Johansson)
 • Victor Örn (Sven-Åke Thorsén)

§4 Kommande möten
Förslag på kommande aktiviteter:

 • Rapport om America’s Cup med Magnus Homberg m.fl.
 • Föredrag av båtbyggare Rolf Eliasson och Lasse Larsson från Chalmers.

§5 Övriga frågor

 • Klubbens ekonomi är god. Förslag att höstmötet skall ta beslut på om del av våra tillgodohavanden kan sättas i aktieoptioner eller liknande för bättre avkastning.
 • Skall GYC aktivt värna om de golfspelande medlemmarna? Styrelsen anser ej så, men frågan bör tas upp och förtydligas på höstmötet.
 • Styrelsen ansåg att det ej fanns behov av att gå på Västkustens Seglarförbunds årsmöte.
 • Fler mailadresser önskas. Fånga upp ytterligare på mötet.
 • Hemsidan snart under framtagning. Tomas Moss tillfrågas om hjälp och kostnad att ta fram en. Klas kollar med Tomas.
 • 7 ständiga medlemmar som har betalt årsavgift. Brev skickas till dessa där de informeras om att pengarna sätts in på Kjell Adamssons minnesfond.
 • Ca 30 stycken medlemmar har ej betalt sin medlemsavgift.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn