Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-01-13

 

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Magnus Larsson ML
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Klas Jacobson KJ
Sven-Åke Thorsén SÅT

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

 

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

 

§3 Ungdomsstipendium
Kommer ej att utdelas i år p g a för lite intresse från klubbarna. Förslag att utskick till klubbarna bör ske tidigare då resultat o dyl är mer aktuellt.

 

§4 Båtmässan utskick
Vi får låna bassängen den 4/2 kl. 20.00-21.00. Utskicket bör ske i början på vecka 4 och kan även inkluderar en sammanfattning av statusen på OS-seglarna skriven av Per Wennersten (om denna hinner komma i tid).
Styrelsen samlas ca 19.30 vid bassängkanten.

 

§5 Vårmötet
Förslag:
– Volvo Ocean Race; Roger har haft kontakt med Anders Lövgren på Volvo.
Ytterligare förslag och idéer på aktiviteter till Båtmässan.

Förslag till höstmöte:
– Polyrope med OS-seglare, hur gick det och varför osv.

 

§6 Nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar presenterades. Följande personer är föreslagna till styrelsen:

  • Johan Molund (Roger Örn)
  • Janne Bengtsson (Kreder)
  • Janne Utbult (Roger Örn)
  • Peter Kopp (Klas)
  • Elin Åderman
  • Jenny Axhede
  • Anna-Karin Öjerskog

 

§7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

 

§8 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande

 

 

Vid protokollet

Margareta Carlsson

Justeras

Roger Örn

Höstmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2003-11-13

Plats Sportmanship, Billdal

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Fastställande av årsavgift för 2004
Årsavgiften kommer att vara oförändrad, 200:-, för år 2004.

§6 Val av ordförande för 2004
Roger Örn omvaldes till ordförande för år 2004.

§7 Val av 2 st ledamöter för 2 år
Till ledamöter omvaldes Klas Jacobson och Margareta Carlsson. Klas Jacobson valdes till kassör för 2004 och 2005.

§8 Val av 2 st ledamöter till valberedningen
Till ledamöter valdes Ingvar Hansson (omval) och Hasse Hansen (nyval) för år 2004.

§9 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var Björn Stockelberg, Olle Magnusson, Sven-Bertil Johansson, Emil Hansen och Per Wennersten.

§10 Yachtsman of the year
Till yachtsman of the year utsågs Team Panorama.

§11 Övriga frågor
Styrelsen efterfrågar mer ”input” från medlemmar beträffande aktiviteter för kommande träffar.

§12 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande Roger Örn som tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB 2003-09-11

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§3 Omval av styrelseledamöter
Omval av Klas Jacobson och Margareta Carlsson kommer att ske på höstmötet.

§4 Valberedningen
Till styrelsens representant till valberedningen valdes Magnus Larsson.

§5 Medlemsavgifter
Till dags dato är det 37 stycken medlemmar som ej har betalat. En påminnelse kommer att skickas ut.

§6 Nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar presenterades. Följande personer är föreslagna och godkända av styrelsen:
– Sven-Bertil Johansson (Peter Kolni)
– Olle Magnusson (Magnus Larsson)
– Björn Stockelberg
– Emil Hansen (Reine Andersson)
– Per Wennersten (Jan Berglöw)

§7 Höstmöte
Roger har kontaktat Kreder på Sportmanship om att vara i hans lokaler. Påtänkta OS-seglare skall berätta om sina satsningar och mål. Förslag på moderator för detta är Mattias Rahm.
Efter mötet: Prel klart med Kreder den 13 november. Mattias Rahm tilltalad och intresserad.

§8 Övriga frågor
– Eftersom att i princip ingen betalar via postgirot så kommer detta att avslutas.
– Bevaka vilka medlemmar som kommer på mötena fast de ej har betalat.

 

 

Vid protokollet

Margareta Carlsson

Justeras

Roger Örn