Nominera till årets stipendieutdelningar

Logga GYC

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen.

Inför 2022 så är det följande stipendier som kommer att delas ut och ni är välkomna med förslag på lämpliga kandidater. Vi vill gärna ha en kort beskrivning av den sökandes meriter och bakgrund samt en mer personlig reflektion om varför den sökande skall få ett av stipendierna från GYC.


GYC JUBILEUMSFOND

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.

Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och GYC ’s styrelse ställer större krav på en sportslig plan och återkoppling kommer att krävas av stipendiaterna. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.


GYC UNGDOMSSTIPENDIE

Stipendiet ska tilldelas ”lovande seglarungdom under 16år”. Stipendiets storlek bestäms av GYC ‘s styrelse och har tidigare år varit 5000 kr.

Ansökan till samtliga stipendier och priser ska vara gjorda till Göteborgs Yacht Club

senast den 1 april per e-post till tesswolgast@hotmail.com

Med seglarhälsningar Göteborgs Yacht Club

Genom Theres Wolgast

Protokoll Höstmöte 2021

§1. Mötet öppnades av Annika Gard.

§2. Val till mötets ordförande valdes Annika Gard och till sekreterare Theres Wolgast

§3. Dagordningen fastställdes
Strök paragraf 13 då inga stipendier delades ut under 2021.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande

Ett ”Save the Date” Höstmötet mailades till alla den 7/10.

Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med mail den 8/11.

Mötet godkände.

§5. Val av ordförande för 2022 (1 år)

Lars Unger valdes enhälligt till ordförande för det kommande året.

Mötet gick på valberedningens förslag.

§5. Val av styrelsemedlemmar (1 år)

Sandra Lenving Lundh, Annika Gard och Theres Wolgast accepterar att sitta i styrelsen ytterligare 1 år, tom 2022.

Philip Blanco, Rasmus Bergström suppleanter

Lars Bengtsson kassör

Mötet gick på valberedningens förslag.

§7. Val av valberedningen för 2019 – 2020 (2 år)

Mötet valde Tomas Moss att tillsammans med Annie och Linnea Wennergren.

§8. Avgående styrelsemedlemmar

Bertil Thörner

Anders Halvor

§9. Fastställande av årsavgift för 2022

Årsavgiften kommer att vara densamma som för 2021: 350: –

§10. Inval av nya medlemmar: 1 ny medlem valdes enhälligt in i GYC:

Roger Streling

Ordföranden läste upp hans utmärkta meriter och mötet beslutade att Roger ska väljas in.

Den nye medlemmen hälsades välkommen av ordföranden.

§11. Utdelande av Yachtsman of the Year

Till den medlem eller besättning som under kalenderåret utfört en framstående prestation på kappseglingsbanan. 

Fredrik Bergström, OS-silvermedaljör i 470 tilldelades pokalen för 2021.

Han tilldelades i efterskott Yachtsman of the Year för20019 och 2020.

§12. Utdelande av GYC förtjänsttecken

Anders Halvor och Bertil Thörner tilldelades GYC förtjänsttecken efter en lång framgångsrik bana som seglare och sitt excellenta bidrag i GYC styrelse.

Anders Halvor avtackades på plats. Bertil Thörner kommer att avtackas snarast.

§13. strykt

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§14. Mötet avslutades Långedrag den 17 november 2021