PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2003-11-13

Plats Sportmanship, Billdal

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Fastställande av årsavgift för 2004
Årsavgiften kommer att vara oförändrad, 200:-, för år 2004.

§6 Val av ordförande för 2004
Roger Örn omvaldes till ordförande för år 2004.

§7 Val av 2 st ledamöter för 2 år
Till ledamöter omvaldes Klas Jacobson och Margareta Carlsson. Klas Jacobson valdes till kassör för 2004 och 2005.

§8 Val av 2 st ledamöter till valberedningen
Till ledamöter valdes Ingvar Hansson (omval) och Hasse Hansen (nyval) för år 2004.

§9 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var Björn Stockelberg, Olle Magnusson, Sven-Bertil Johansson, Emil Hansen och Per Wennersten.

§10 Yachtsman of the year
Till yachtsman of the year utsågs Team Panorama.

§11 Övriga frågor
Styrelsen efterfrågar mer ”input” från medlemmar beträffande aktiviteter för kommande träffar.

§12 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande Roger Örn som tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn