PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB 2003-09-11

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§3 Omval av styrelseledamöter
Omval av Klas Jacobson och Margareta Carlsson kommer att ske på höstmötet.

§4 Valberedningen
Till styrelsens representant till valberedningen valdes Magnus Larsson.

§5 Medlemsavgifter
Till dags dato är det 37 stycken medlemmar som ej har betalat. En påminnelse kommer att skickas ut.

§6 Nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar presenterades. Följande personer är föreslagna och godkända av styrelsen:
– Sven-Bertil Johansson (Peter Kolni)
– Olle Magnusson (Magnus Larsson)
– Björn Stockelberg
– Emil Hansen (Reine Andersson)
– Per Wennersten (Jan Berglöw)

§7 Höstmöte
Roger har kontaktat Kreder på Sportmanship om att vara i hans lokaler. Påtänkta OS-seglare skall berätta om sina satsningar och mål. Förslag på moderator för detta är Mattias Rahm.
Efter mötet: Prel klart med Kreder den 13 november. Mattias Rahm tilltalad och intresserad.

§8 Övriga frågor
– Eftersom att i princip ingen betalar via postgirot så kommer detta att avslutas.
– Bevaka vilka medlemmar som kommer på mötena fast de ej har betalat.

 

 

Vid protokollet

Margareta Carlsson

Justeras

Roger Örn