§1. Mötet öppnades av Annika Gard.

§2. Val till mötets ordförande valdes Annika Gard och till sekreterare Theres Wolgast

§3. Dagordningen fastställdes
Strök paragraf 13 då inga stipendier delades ut under 2021.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande

Ett ”Save the Date” Höstmötet mailades till alla den 7/10.

Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med mail den 8/11.

Mötet godkände.

§5. Val av ordförande för 2022 (1 år)

Lars Unger valdes enhälligt till ordförande för det kommande året.

Mötet gick på valberedningens förslag.

§5. Val av styrelsemedlemmar (1 år)

Sandra Lenving Lundh, Annika Gard och Theres Wolgast accepterar att sitta i styrelsen ytterligare 1 år, tom 2022.

Philip Blanco, Rasmus Bergström suppleanter

Lars Bengtsson kassör

Mötet gick på valberedningens förslag.

§7. Val av valberedningen för 2019 – 2020 (2 år)

Mötet valde Tomas Moss att tillsammans med Annie och Linnea Wennergren.

§8. Avgående styrelsemedlemmar

Bertil Thörner

Anders Halvor

§9. Fastställande av årsavgift för 2022

Årsavgiften kommer att vara densamma som för 2021: 350: –

§10. Inval av nya medlemmar: 1 ny medlem valdes enhälligt in i GYC:

Roger Streling

Ordföranden läste upp hans utmärkta meriter och mötet beslutade att Roger ska väljas in.

Den nye medlemmen hälsades välkommen av ordföranden.

§11. Utdelande av Yachtsman of the Year

Till den medlem eller besättning som under kalenderåret utfört en framstående prestation på kappseglingsbanan. 

Fredrik Bergström, OS-silvermedaljör i 470 tilldelades pokalen för 2021.

Han tilldelades i efterskott Yachtsman of the Year för20019 och 2020.

§12. Utdelande av GYC förtjänsttecken

Anders Halvor och Bertil Thörner tilldelades GYC förtjänsttecken efter en lång framgångsrik bana som seglare och sitt excellenta bidrag i GYC styrelse.

Anders Halvor avtackades på plats. Bertil Thörner kommer att avtackas snarast.

§13. strykt

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§14. Mötet avslutades Långedrag den 17 november 2021