Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Göteborgs Yacht Club, GYC
c/o A. Gard
Saltholmsgatan 27
426 76 Västra Frölunda

Inom Göteborgs Yacht Club behandlar vi personuppgifter i våra relationer med våra medlemmar för vår interna verksamhet.

För att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, kopplade till ditt medlemskap (såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftningen) behandlar GYC, i egenskap av personuppgiftsansvarig, nödvändiga personuppgifter.

De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är ditt namn, folkbokförings-/fakturaadress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter som är kopplade till ditt medlemskap i GYC.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Din e-postadress och postadress kommer att användas vid utskick, angående medlemsmöten och GYC evenemang, från oss.

Externa leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter enbart för att uppfylla rättslig skyldighet, såsom redovisningsbyrå, skattemyndighet och revisorer.

Du som är medlem i GYC äger rätt att begära registerutdrag, för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan givetvis inkomma med synpunkter avseende personuppgiftshanteringen till GYC och du har även rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen.

Den registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Personuppgifter som är nödvändiga att spara enligt bokföringslagen kommer att sparas i tio år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutas.

Du ger vid inval till GYC ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna i enlighet med ovanstående.

Styrelsen för Göteborgs Yacht Club 2018-05-23