Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-10-04

Rev 1: 2005-10-14

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Bertil Thörner BT

Styrelsemöte
§1 Program för kommande höstmöte

 • Förslag att Joakim Hermansson, (bl.a. press officer Swedish Match Tour och redaktör på ”Segling”) håller ett föredrag om ”Massmedias
  bevakning av segelsporten”. Han kommer även att göra en kort uppdatering om America’s Cup och Volvo Ocean Race. Eventullt kompletteras detta med med någon ytterligare seglingsrapportering.
 • Förslag på datum för mötet är den 26/10 kl. 18.00 i LSS klubbhus (eller om någon har en annan kanonlokal).
 • Utskick måste ske i början på vecka 41 eftersom kallelsen skall vara ute senast 10 dagar före mötet.
 • Magnus ordnar catering.
 • På mötet föreslog Svempa att skriften om Kattegatflottiljen delas ut. Beslut togs att GYC står för kostnaderna för detta häfte.

§2 Styrelsens sammansättning för 2006
Roger Örn ställer upp för omval i ytterligare 1 år. Klas Jacobson och
Pippi Carlsson ställer upp för omval i ytterligare 2 år. Övriga styrelse-
medlemmar sitter kvar i ytterligare 1 år.
Det beslutades att styrelsen skall ge valkommittén uppdraget att ta
fram ytterligare en styrelsemedlem. Gärna någon ”yngre”.

§3 Nya medlemmar
Följande förslag på nya medlemmar har inkommit:

 • Hans Lundberg (på förslag från Björn Stockelberg)
 • Bengt Andersson (Olle Johansson)
 • Lennart Magnusson (Olle Johansson)
 • Victor Örn (Sven-Åke Thorsén)

§4 Kommande möten
Förslag på kommande aktiviteter:

 • Rapport om America’s Cup med Magnus Homberg m.fl.
 • Föredrag av båtbyggare Rolf Eliasson och Lasse Larsson från Chalmers.

§5 Övriga frågor

 • Klubbens ekonomi är god. Förslag att höstmötet skall ta beslut på om del av våra tillgodohavanden kan sättas i aktieoptioner eller liknande för bättre avkastning.
 • Skall GYC aktivt värna om de golfspelande medlemmarna? Styrelsen anser ej så, men frågan bör tas upp och förtydligas på höstmötet.
 • Styrelsen ansåg att det ej fanns behov av att gå på Västkustens Seglarförbunds årsmöte.
 • Fler mailadresser önskas. Fånga upp ytterligare på mötet.
 • Hemsidan snart under framtagning. Tomas Moss tillfrågas om hjälp och kostnad att ta fram en. Klas kollar med Tomas.
 • 7 ständiga medlemmar som har betalt årsavgift. Brev skickas till dessa där de informeras om att pengarna sätts in på Kjell Adamssons minnesfond.
 • Ca 30 stycken medlemmar har ej betalt sin medlemsavgift.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-06-16

 

Plats Restaurang Lipp kl. 11.30

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande
Bertil Thörner BT

Styrelsemöte

§1 Lunch Swedish Match
Beslutades att lunchen under Swedish Match Cup blir fredag den 8/7 kl. 12.00.
Svempa sammanställer och skickar ut inbjudan (enkel) under SÅT vecka 26.

§2 Utensilier
Nämns om möjligt i utskick.
Vi har nu i lager:

 • Nål med skruv
 • Enkel nål (kavajknapp)
 • Manchettknappar

Magnus kontaktar Bissen Pettersson beträffande jackor. Hur ML beställning och försäljning skall ske diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.
Svempa har ett nytt förslag på klubbmärke som han kommer att maila SÅT till styrelsen för kommentarer.

§3 Medlemsavgifter
Ej genomgånget vilka som ej har betalt medlemsavgiften. Ev. en liten påminnelse i utskicket.

§4 Medlemsregister
Sven Österberg har frågat om han får använda medlemsregistret för utskick om Volvo Ocean Race. Alla närvarande tillstyrkte detta.

§5 Övriga frågor
Samtliga skall till nästa möte fundera på eventuella framtida styrelsemedlemmar. Gärna yngre medlemmar.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Vårmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-04-14

 

 

Plats LSS’s klubbhus I Långedrag

 

Vårmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse för 2004
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötesdeltagarna.

§6 Revisionsberättelse för 2004
Anders Gustavsson läste upp revisionsberättelsen.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Val av revisorer för 1 år
Till revisorer omvaldes Klas Forsell och Anders Gustavsson.

§9 Inval av nya medlemmar
Ny medlem som invaldes var Lars Idmyr.

§10 Kjell Adamssons minnesfond
För första gången utdelades ett stipendium ur Kjell Adamssons minnesfond. Det tilldelades Filip Nyström från GKSS.

§11 Ungdomsstipendium 2004
GYC’s ungdomsstipendium tilldelades Niklas Wallin från KKKK.

§12 Övriga frågor

 • Utensilier såsom manschettknappar, klubbmärken mm är beställt. Ett utskick för beställning av lite mer kostsamma tillbehör kommer att skickas ut innan sommaren.
 • E-mail adresser önskas från så många som möjligt.
 • Information om att eventuellt göra en liten skrift utifrån det material som Biggen Andersen har haft. Bl. a. finns uppgifter om att GYC var med och bildade Kattegattflottiljen för starbåtarna.

§13 Mötets avslutning
Ordförande Roger Örn tackade mötet för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn