Styrelsemöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-06-16

 

Plats Restaurang Lipp kl. 11.30

Närvarande Klas Jacobson KJ
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande
Bertil Thörner BT

Styrelsemöte

§1 Lunch Swedish Match
Beslutades att lunchen under Swedish Match Cup blir fredag den 8/7 kl. 12.00.
Svempa sammanställer och skickar ut inbjudan (enkel) under SÅT vecka 26.

§2 Utensilier
Nämns om möjligt i utskick.
Vi har nu i lager:

  • Nål med skruv
  • Enkel nål (kavajknapp)
  • Manchettknappar

Magnus kontaktar Bissen Pettersson beträffande jackor. Hur ML beställning och försäljning skall ske diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.
Svempa har ett nytt förslag på klubbmärke som han kommer att maila SÅT till styrelsen för kommentarer.

§3 Medlemsavgifter
Ej genomgånget vilka som ej har betalt medlemsavgiften. Ev. en liten påminnelse i utskicket.

§4 Medlemsregister
Sven Österberg har frågat om han får använda medlemsregistret för utskick om Volvo Ocean Race. Alla närvarande tillstyrkte detta.

§5 Övriga frågor
Samtliga skall till nästa möte fundera på eventuella framtida styrelsemedlemmar. Gärna yngre medlemmar.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Vårmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2005-04-14

 

 

Plats LSS’s klubbhus I Långedrag

 

Vårmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse för 2004
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötesdeltagarna.

§6 Revisionsberättelse för 2004
Anders Gustavsson läste upp revisionsberättelsen.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8 Val av revisorer för 1 år
Till revisorer omvaldes Klas Forsell och Anders Gustavsson.

§9 Inval av nya medlemmar
Ny medlem som invaldes var Lars Idmyr.

§10 Kjell Adamssons minnesfond
För första gången utdelades ett stipendium ur Kjell Adamssons minnesfond. Det tilldelades Filip Nyström från GKSS.

§11 Ungdomsstipendium 2004
GYC’s ungdomsstipendium tilldelades Niklas Wallin från KKKK.

§12 Övriga frågor

  • Utensilier såsom manschettknappar, klubbmärken mm är beställt. Ett utskick för beställning av lite mer kostsamma tillbehör kommer att skickas ut innan sommaren.
  • E-mail adresser önskas från så många som möjligt.
  • Information om att eventuellt göra en liten skrift utifrån det material som Biggen Andersen har haft. Bl. a. finns uppgifter om att GYC var med och bildade Kattegattflottiljen för starbåtarna.

§13 Mötets avslutning
Ordförande Roger Örn tackade mötet för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn

Höstmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-10-28

 

Plats Semcon

Närvarande från styrelsen:
Magnus Larsson ML
Sven-Åke Thorsén SÅT
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Styrelsen

Höstmöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Roger Örn och till sekreterare Margareta Carlsson.

§3 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötesdeltagarna ansåg att mötet var stadgeenligt utlyst.

§5 Val av ordförande för 2005
Roger Örn omvaldes till ordförande för år 2005.

§6 Val av övriga styrelseledamöter
Till ledamöter omvaldes Magnus Larsson, Sven-Åke Thorsén och Bertil Thörner för 2 år.

§7 Val av valberedning
Till ledamöter omvaldes Ingvar Hansson och Hasse Hansen för år 2005.

§8 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften kommer att vara oförändrad, 200:-, för år 2005.

§9 Kjell Adamssons minnesfond
Kjell Adamssons efterlevande har önskemål om att de bidrag som inkommit i samband med Kjell’s begravning till Göteborgs Yachtklubb skall vara grundplåten till en minnesfond. Hur dessa medel skall nyttjas beslutade mötet att styrelsen ansvarar för i samråd med Kjell’s anhöriga.

§10 Inval av nya medlemmar
Nya medlemmar som invaldes var:
Therese Torgersson, Vendela Zachrisson, Daniel Birgmark, Anders Ekström, Kalle Sunesson, Anders Lövgren och Stefan Lindberg.

§11 Yachtsman of the year
Till yachtsman of the year utsågs Therese Torgersson och Vendela Zachrisson för sitt OS-brons.

§12 Övriga frågor
Ett utskick på utensilier och jacka som medlemmarna kan beställa planeras senast i samband med aktivitet på Båtmässan.
Ett förslag från en medlem om att ta fram en Yachtklubbsvimpel avslogs av mötet.
Styrelsen informerade om att den undersöker möjligheterna att starta en hemsida.
Nästa aktivitet som planeras är bassängracet på Båtmässan.

§13 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande Roger Örn som tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Margareta Carlsson

Justeras
Roger Örn